France
United Kingdom
-> Home
National Anthem Burundi
National Anthem
Flag Burundi
Coat of Arm Burundi

Burundi Bwacu

Burundi bwacu, Burundi buhire,
Shinga icumu mu mashinga,
Gaba intahe y'ubugabo ku bugingo.
Warapfunywe ntiwapfuye,
Warahabishijwe ntiwahababuka,
Uhagurukana, uhagurukana, uhagurukana, ubugabo urikukira.
Komerwamashyi n'amakungu,
Habwa impundu nabawe,
Isamirane mu mashinga, isamirane mu mashinga,

Burundi bwacu, ragi ry'abasokuru,
Ramutswa intahe n'ibihugu,
Ufatanije ishaka n'ubuhizi;
Vuza impundu wiganzuye uwakuganza uwakuganza.

Burundi bwacu, nkoramutima kuri twese,
Tugutuye amaboko, umitima n'ubuzima,
Imana yakuduhaye ikudutungire.
Horana ubumwe n'abagabo n'itekane.
Sagwa n'urweze, sagwa n'amahoro meza.

Our Burundi

Our Burundi, gentle country,
Take your place in the concert of nations,
Acceding to independence with honourable intentions.
Wounded and bruised, you have remained master of yourself.
When the hour came, you arose,
Lifting yourself proudly into the ranks of free peoples.
Receive, then, the congratulations of the nations
And the homage of your sons and daughters.
May your name ring out through the universe.

Our Burundi, sacred heritage from our forefathers,
Recognized as worthy of self-government,
With your courage you also have a sense of honour.
Sing the glory of liberty conquered again.

Our Burundi, worthy of our tenderest love,
We vow to your noble service our hands and hearts and lives.
May God, who gave you to us, keep you for us to venerate,
Under the shield of unity,
In peace, joy and prosperity.