France
United Kingdom
-> Home
National Anthem Kyrgyzstan
National Anthem
Flag Kyrgyzstan
Coat of Arm Kyrgyzstan

Кыргыз Республикасынын

Мамлекеттик Гимни

Ак мөңгүлүү аска, зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Алатоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Алгалай бер кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Байыртадан бүткөн мүнөз элиме,
Досторуна даяр дилин берүүгө.
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,
Бейкуттукту берет кыргыз жерине.

Алгалай бер кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Аткарылып элдин үмүт тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,
Ыйык сактап, урпактарга берели.

Алгалай бер кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

National Anthem of the

Kyrgyz Republic

High mountains, valleys and fields
Are our native, holy land.
Our fathers lived amidst the Ala-Too,
Always saving their motherland.

Come on, Kyrgyz people,
Come on to freedom!
Stand up and flourish!
Create your fortune!

We are open for freedom for ages.
Friendship and unity are in our hearts.
The land of Kyrgyzstan, our native state,
Shining in the rays of consent.

Come on, Kyrgyz people,
Come on to freedom!
Stand up and flourish!
Create your fortune!

Dreams of the people came true,
And the flag of liberty is over us.
The heritage of our fathers we will
Pass to our sons for the benefit of people.

Come on, Kyrgyz people,
Come on to freedom!
Stand up and flourish!
Create your fortune!