France
United Kingdom
-> Home
National Anthem Luxembourg
National Anthem
Flag Luxembourg
Coat of Arm Luxembourg

Ons Heemecht

Wou d'Uelzécht durech d'Wisen zéit,
duerch d'Fielsen d'Sauer brécht,
Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bléit,
den Himmel Wäin ons mécht -
dat as onst Land, fir dat mer géif
hei nidden alles won.
|: Onst Heemechtsland, dat mir so déif
An onsen Hierzer dron. :|
|: Onst Heemechtsland, dat mir so déif
An onsen Hierzer dron. :|

An sengem donkle Bëscherkranz,
Vum Fridde stëll bewaacht,
Sou ouni Pronk an deire Glanz
Gemittlech léif et laacht;
Säi Vollek frou sech soë kann,
An 't si keng eidel Dreem:
|: Wéi wunnt et sech sou heemlech dran,
wéi as 't sou gutt doheem! :|
|: Wéi wunnt et sech sou heemlech dran,
wéi as 't sou gutt doheem! :|

Gesank, Gesank vu Bierg an Dall
Der Äerd, déi äis gedron;
D'Léift huet en treie Widderhall
a jidder Broscht gedon;
Fir d'Heemecht ass keng Weis ze schéin;
all Wuert, dat vun er klénkt,
|: gräift äis an d' Séil wéi Himmelstéin
an d'A wéi Feier blénkt. :|
|: gräift äis an d' Séil wéi Himmelstéin
an d'A wéi Feier blénkt. :|

O Du do uewen, deem seng Hand
duerch d'Welt d'Natioune leet,
Behitt Du d'Lëtzebuerger Land
vru friemem Joch a Leed!
Du hues ons all als Kanner schonn
de fräie Geescht jo ginn.
|: Looss virublénken d'Fräiheetssonn,
déi mir so laang gesinn! :|
|: Looss virublénken d'Fräiheetssonn,
déi mir so laang gesinn! :|

Our Homeland

Where the Alzette flows through the meadows
The Sura bathes the rocks;
Where the Moselle, smiling and beautiful
We made a present of wine
This is our country for which
We risk everything on earth;
Our homeland and adorable home
Our soul which is fulfilled.
Our homeland and adorable home
Our soul which is fulfilled.

In its dark wood crown
always guarded by peace,
So without pomp and splendor expensive
Comfortable love laughing.
His people can say is happy
And there is no empty dreams:
How nice life here but,
how far is it from home.
How nice life here but,
how far is it from home.

Singing, singing, mountain and valley
The earth that bore us,
The "love has a faithful echo
conducted in each breast.
For a country way too good
Every word that sounds out of it,
Take the soul as sky tome
And our eyes shining like fire.
Take the soul as sky tone
And our eyes shining like fire.

O Thou in heaven that night and day
Leads the nation in the world;
Excludes the country of Luxembourg
The foreign oppression
Children we have received from you
The spirit of liberty;
Let the sun of freedom
To shine forever.
Let the sun of freedom
To shine forever.