France
United Kingdom
-> Home
National Anthem Sweden
National Anthem
Flag Sweden
Coat of Arm Sweden

Du gamla, du fria

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Thou ancient, Thou free

Thou ancient, thou free, thou mountainous North
Thou quiet, thou joyful [and] fair!
I greet thee, most beautiful land upon earth,
/:Thy sun, Thy sky, Thy meadows green.:/

Thou art enthroned upon memories of great olden days,
When honored thy name flew across the earth,
I know that thou art and wilt remain what thou wast,
/:Yes, I want to live I want to die in the North:/

I forever want to serve thee, my beloved country,
Loyalty until death I want to swear thee,
Thy right I will protect with mind and with hand,
/: thy banner, the heroes carry high.:/

With God I shall fight for home and for hearth,
for Sweden, the beloved native soil.
I trade thee not, for anything in a world
/: No, I want to live, I want to die in the North.:/