France
United Kingdom
-> Home
National Anthem Vietnam
National Anthem
Flag Vietnam
Coat of Arm Vietnam

Tiến Quân Ca

Đoàn quân Việt Nam đi,
Chung lòng cứu quốc.
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa.
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.
Đường vinh quang xây xác quân thù,
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường,
Tiến lên, cùng tiến lên.
Nước non Việt Nam ta vững bền.


Đoàn quân Việt Nam đi,
Sao vàng phấp phới.
Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than.
Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới,
Đứng đều lên gông xích ta đập tan.
Từ bao lâu ta nuốt căm hờn,
Quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn.
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra xa trường,
Tiến lên, cùng tiến lên.
Nước non Việt Nam ta vững bền.

Marching Song

Soldiers of Vietnam, marching onward
United in determination to save the nation,
Our steps resound on the long and arduous road.
Our flag, reddened with the blood of victory,
Bears the spirit of the country.
The rumbling of distant gunfire joins in our marching song.
Our glorious path is built on the corpses of our foes.
Overcoming hardship, together we build our resistance bases.
For the People, let us fight ceaselessly,
Hasten to the battlefield!
Forward! All forward!
Vietnam is everlasting.

Soldiers of Vietnam, marching onward
The gold star afluttering
Leading our people and our land out of misery
Joining hands in our struggle to build a new life.
Rising in unison, smashing the chains and shackles to smithereens.
For too long have we swallowed our hatred.
Vow to sacrifice for a brighter life.
For the People, let us fight ceaselessly,
Hasten to the battlefield!
Forward! All forward!
Vietnam is everlasting.