France
United Kingdom
-> Home
National Anthem Armenia
National Anthem
Flag Armenia
Coat of Arm Armenia

Մեր Հայրենիք

Մեր Հայրենիք, ազատ, անկախ
Որ ապրէլ է դարէ դար
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան:

Ահա՝ եղբայր, քեզ մի դրօշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լուացի:

Նայիր նրան երեք գոյնով,
Նուիրական մէր նշան,
Թող փողփողի թշնամու դէմ,
Թող միշտ պանծայ Հայաստան:

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ՚ մեռնի,
Բայց երանի՚ որ իւր ազգի
Ազատութեան կը զոհուի:

Our Fatherland

Our Fatherland, free, independent,
That has for centuries lived,
Is now summoning its sons
To the free, independent Armenia.

Here is a flag for you, my brother,
That I have sewn
Over the sleepless nights,
And bathed in my tears.

Look at it, tricolored,
A valuable symbol for us.
Let it shine against the enemy,
Let you, Armenia, be glorious forever.

Death is the same everywhere,
A man dies but once,
Blessed is the one that dies
For the freedom of his nation.